Jak oceniasz nowy serwis?

Program "STUDENT II-kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"


Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, uprzejmie informuję, iż od dnia 10 września do dnia 10 października 2011 r. w Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane są wnioski w ramach realizacji programu „STUDENT II-kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia  przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Program jest kontynuacją realizowanego przez PFRON (w latach 2002-2007) programu pn. „STUDENT-kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2011/2012 składane są  w terminie od 10 września 2011r. do 10 października 2011r. w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

-           studentami studiów pierwszego, drugiego stopnia studiów wyższych, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniami szkół policealnych, studentami uczelni zagranicznych, studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarmym lub systemie niestacjonarnym.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:

-           opłaty za naukę (czesne)

-           zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania

-           dojazdów

-           związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament)

-           uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej

-           zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę

-           wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych

 

Miejsce składania wniosków (osobiście lub drogą pocztową): Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, budynek C1 Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro, kontakt telefoniczny: (41) 230 97 00.

Druki wniosków oraz procedury programu są ogólnodostępne na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zadkładce „Programy i zadania PFRON”.

Wnioski można również pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie     ul. Sienkiewicza 17, V piętro, pokój nr 507, tel. (015) 86 84 409.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2018 PCPR.info All right Reserved

stat4u